FAQs

POPULARNE PYTANIA

Firma zapewnia dwa rodzaje transportu:

  • transport łączony
  • transport indywidualny

Transport łączony polega na połączeniu ze sobą kilku zleceń transportowych co zdecydowanie obniża koszt transportu, który w tym wypadku rozbity jest na kilka osób. Dostawa najczęściej trwa od 1-3 dni roboczych.

Transport indywidualny wykonywany jest wtedy kiedy klient chce otrzymać szambo betonowe jeszcze tego samego dnia lub najpóźniej na dzień następny. Jest to nieco droższa forma transportu z uwagi na fakt iż transport kierowany jest indywidualnie tylko do Państwa i nie mamy możliwości dołączenia do niego innego zlecenia transportowego.

  • Prosimy o przygotowanie wykopu pod szambo tego samego dnia, którego ma nastąpić dostawa zbiornika. Ewentualnie można przygotować wykop dzień wcześniej.
  • Należy pamiętać o odpowiednich wymiarach wykopu. Wymiary wykopu podane są na naszej stronie internetowej.
  • Dno wykopu musi być wyrównane i poziomowane, a następnie podsypane żwirem lub piaskiem (w zależności od rodzaju zbiornika betonowego) o grubości 10 cm
  • Należy przygotować wjazd dla samochodu ze zbiornikiem – usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się na drodze, a w razie konieczności utwardzić teren dojazdu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej: 
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m 
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Odległości pokryw i wylotów wentylacji zbiorników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej: 
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych 30 m, 
2) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m, 
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

Głównie należy zagwarantować dojazd dla samochodu ciężarowego do wykopu gdzie osadzony będzie zbiornik.

Należy również zagwarantować dostęp do prądu w celu podłączenia wiertarko/mieszarki.

Nie wiesz jaki zbiornik wybrać?